מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

ועדת הנהלה

תפקיד הוועדה:

לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן.

להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין.

למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

יו"ר הוועדה – ראש המועצה

זיו דשא

מרכז/ת הוועדה – מזכיר המועצה

דני ביתן

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

בועז יגר

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

מאיר ליאני